Korzystając z usług związanych z witryną www.luckmix.com (zwanych dalej „usługami” lub „usługą”), czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania poniższych warunków i warunków użytkowania. Warunki te dotyczą Editoriale Il Fatto S.p.A., właściciela publikacji www.luckmix.com i menedżera zawartości samej witryny i powiązanych usług.

Redakcja Il Fatto SpA zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania części tych warunków, informując o tym zainteresowane strony, publikując zmiany na stronie lub pocztą e-mail. Każdy czytelnik musi okresowo sprawdzać te warunki, aby upewnić się, że wszelkie zmiany nastąpiły po ostatniej konsultacji z witryną. W każdym razie korzystanie z witryny i jej usług oznacza akceptację zmian, które zaszły w międzyczasie.

Redakcja Il Fatto SpA zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub przerywania nawet częściowo usług, w tym dostępu do bazy danych lub zawartości. Editoriale Il Fatto SpA może również wprowadzić ograniczenia dostępu lub usług, w całości lub w części, bez powiadomienia i bez wzięcia odpowiedzialności za to ograniczenie usługi.

Dla odpowiedniej przejrzystości interpretacji znaczenie głównych definicji używanych w tym dokumencie określono poniżej: Przez stronę rozumiemy www.luckmix.com, która obejmuje wszystkie usługi i treści oferowane przez wydawcę. Czytelnik jest odwiedzającym witrynę i użytkownikiem usług świadczonych przez tę witrynę. Treści / treści to, tytułem przykładu, teksty, materiały audio, wideo, audio i wideo, opracowania graficzne, fotografie lub inne rodzaje oryginalnych lub powielanych materiałów obecnych na stronie.

2) Treść i serwis strony www.luckmix.com i wykorzystanie przez czytelników

Zawartość i usługi strony www.luckmix.com są przeznaczone do użytku osobistego i nieprofesjonalnego. Wszystkie materiały opublikowane na stronie (w tym, między innymi, artykuły informacyjne, zdjęcia, obrazy, ilustracje, nagrania audio i / lub wideo, zwane dalej „treścią”) są chronione prawem autorskim i są własnością wydawcy lub mają uzasadnione prawo do powiązanych praw. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być obecne na stronie w odniesieniu do własności intelektualnej treści dostępnych za pośrednictwem serwisu.

Serwisy i ich zawartość są chronione przepisami o prawie autorskim obowiązującym we Włoszech oraz międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Czytelnik nie jest uprawniony do modyfikowania, publikowania, przesyłania, udostępniania, cedowania w użyciu z jakiegokolwiek powodu, reprodukowania (poza limity określone poniżej), reprocessowania, dystrybucji, wykonywania, udzielania lub komercyjnego wykorzystywania w jakikolwiek sposób zawartości lub usług ( w tym oprogramowanie) tej strony nawet częściowo.

Czytelnik, wyłącznie do użytku osobistego, jest upoważniony do pobierania lub kopiowania treści i wszelkich innych materiałów do pobrania dostępnych za pośrednictwem serwisu, pod warunkiem, że wiernie zgłasza wszystkie informacje o prawach autorskich i inne informacje podane na stronie. Powielanie i gromadzenie jakichkolwiek treści z przyczyn innych niż osobiste jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy lub właściciela praw autorskich wskazanych na stronie.

Treści pochodzące z agencji prasowych lub z innych stron są publikowane przez wydawcę, który nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność, niedokładności, błędy, pominięcia dotyczące integralności informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne.

Usługa rss składająca się z treści informacyjnych, które można pobrać do komputera za pośrednictwem „programów agregujących”, jest udostępniana wyłącznie do użytku osobistego, a wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jest wykluczone. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, w tym między innymi, umieszczanie komunikatów reklamowych, połączenie z produktami lub wysyłanie reklam, jest zabronione w jakiejkolwiek formie. Czytelnik nie może w żaden sposób modyfikować ani rozpowszechniać usług rss na rzecz stron trzecich, a także linków pochodzących z witryny www.luckmix.com. Usługa RSS i jej zawartość są chronione przez włoskie przepisy dotyczące praw autorskich i powiązane przepisy międzynarodowe. Wydawca ma wszelkie prawa do wykorzystywania znaków towarowych wykorzystywanych w związku z tymi usługami.

Wydawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usługi rss w dowolnym momencie i do uniemożliwienia czytelnikowi jakiejkolwiek formy pobranego materiału, bez ograniczeń i bez powiadomienia. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z treścią i usługą RSS oraz ich wykorzystaniem w odniesieniu do szkód lub ograniczeń korzystania ze stron internetowych, komputerów, które korzystały z takich usług i treści.

3) Materiał i treść przesłane przez czytelników

Czytelnik nie może zakładać, rozprowadzać lub w inny sposób publikować przestrzenie do tego celu zaprezentuje treści, które są uwagi zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, ani żadnych nielegalnych tytuł.

Czytelnicy nie mogą publikować poufnych informacji ani umożliwiać personalnej identyfikacji danych osobowych czytelnika, w tym numerów kart kredytowych, numeru identyfikacji podatkowej i numeru licencji. Czytelnik nie może publikować takich informacji, jak hasło, nazwy użytkowników, numery telefonów, adresy e-mail innych czytelników, chyba że są one dostępne publicznie w Internecie.

Czytelnik zgadza się nie podejmować gwałtownych postaw lub ustnie atakować innych graczy, powstrzymując się od używania terminów zniesławiające, a nie celowo zakłócać rozmowy z powtarzających się wiadomości, wiadomości z sensu i obejmuje środki w celu sprzedaży produktów lub usług ,

Czytelnik zobowiązuje się do niestosowania przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, religię, płeć, skłonności seksualne, upośledzenia fizyczne lub umysłowe i inne. Używanie agresywnego języka będzie powodem natychmiastowego zawieszenia i wykluczenia określonego dla całości lub części usług strony www.luckmix.com.

Czytelnik zgadza się zaakceptować dyskusję, ale uniknąć argumentów. W społeczności wolnej i otwartej na dyskusje i opinie wszystkich, naturalne jest, że mogą istnieć ludzie, którzy nie zgadzają się ze sobą. www.luckmix.com zachęca do ożywionych dyskusji i z zadowoleniem przyjmuje gorące debaty w przestrzeniach przeznaczonych do tego celu. Każdy pojedynczy atak będzie interpretowany jako bezpośrednie naruszenie tych zasad i usprawiedliwi natychmiastowe usunięcie powiązanych wyrażeń przez moderatorów wyznaczonych przez redaktora.

Komentarze mogą być używane wyłącznie do celów niekomercyjnych. Bez wyraźnej zgody wydawcy każdy czytelnik musi powstrzymać się od rozpowszechniania lub rozpowszechniania wiadomości zawierających wszelkiego rodzaju treści komercyjne.

Czytelnik jest indywidualnie odpowiedzialny za treść swoich komentarzy. Wydawca, kierownik witryny, chociaż nie jest w stanie zapewnić punktualnej kontroli nad każdą otrzymaną wiadomością i dlatego nie odpowiada na ich treść, w każdym razie zastrzega sobie prawo do usuwania, przenoszenia, modyfikowania wiadomości, ich uznaniowa ocena, wydają się być obelżywe, zniesławiające, nieprzyzwoite lub szkodliwe dla praw autorskich i znaków towarowych, aw każdym razie nie do przyjęcia dla linii redakcyjnej strony.
Na stronie internetowej www.luckmix.com znajduje się automatyczny system białych list, dzięki któremu bezpośredni dostęp do debaty jest skierowany do wszystkich użytkowników, którzy szczególnie szanują politykę, którzy konstruktywnie uczestniczą w debacie i unikają temat w odniesieniu do kwestii poruszanych w poszczególnych artykułach. Wstawienie na białej liście ma miejsce dla wszystkich użytkowników, którzy przestrzegają następujących kryteriów:
– Zatwierdzono 300 lub więcej następujących po sobie uwag
– zarejestrowany na stronie przez co najmniej 3 miesiące
Dostęp do białej listy jest jednak uznaniowym wyborem redakcji www.luckmix.com, który zastrzega sobie w dowolnym momencie możliwość wykluczenia użytkownika z białej listy lub, w szczególnie poważnych przypadkach, ze społeczności, jeśli jego zachowanie nie jest możliwe. zgodnie z zasadami korzystania z witryny.

– Czytelnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie przesyłanie materiałów do udziału w usługach serwisu (w sposób przykładowy i niewyczerpujący, wysyłanie komentarzy, wyrażanie opinii, udział w ankietach i inicjatywach, wysyłanie obrazów lub plików wideo i audio) może być modyfikowane, usuwane, publikowane, przekazywane i wykonywane przez wydawcę przez operatora witryny. Czytelnik zrzeka się zatem wszelkich materialnych i moralnych praw, które może on uznać za autora w odniesieniu do zmian dokonanych w takim materiale, nawet w przypadku, gdy modyfikacje nie są akceptowalne lub zaakceptowane przez samego autora. Czytelnik przyznaje wydawcy nieograniczone prawo do niewyłącznego użytkowania bez ograniczeń obszarów geograficznych. Wydawca może zatem, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, ufać, używać, kopiować, transmitować, wydobywać, publikować, rozpowszechniać, wykonywać publicznie, rozpowszechniać, tworzyć prace pochodne, hostować, indeksować, przechowywać, opisywać, kodować, modyfikować i dostosowywać (w tym bez ograniczeń prawo do przystosowania się do transmisji w dowolnym trybie komunikacji) w dowolnej formie lub z dowolnym instrumentem, który jest obecnie znany lub który zostanie wynaleziony w przyszłości, każdym obrazem i każdą wiadomością, w tym dźwiękiem i obrazem, które powinny być przesłane przez czytnika, nawet za pośrednictwem stron trzecich.

Franciszek